Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN KLIK-KLAK-DESIGN

Artikel 1 Algemeen
1.1 Bij het bestellen van een artikel aanvaardt u de algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij voorgestelde voorwaarden.

2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigt, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

2.3 Informatie, afbeeldingen en mededelingen zowel mondeling als schriftelijk met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. Afwijkingen in o.a. gewichten, afmetingen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding. Afbeeldingen op foto kunnen qua kleur afwijken van de echte kleur.

Artikel 3 Prijsverhogingen
3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, blijft de prijs die op de bevestiging vermeld staat geldig.

Artikel 4 Bezorging
4.1 Voor het verzendklaar maken en het bezorgen betaalt u het geldende tarief van DHL op moment van het sluiten van de overeenkomst.

4.2 Verzenden is altijd op eigen risico. KLIK-KLAK kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade door bezorgen.

Artikel 5 Retourneren
5.1 Omdat alle producten voor u persoonlijk in opdracht worden gemaakt, kunnen de producten niet geretourneerd worden.

Artikel 6 Leveringstermijn
6.1 Wij streven ernaar om het product te leveren, na het ontvangen van de opdracht in Nederland ± 10 werkdagen en binnen- / buiten Europa ± 14 werkdagen. Dit kan door drukte afwijken, maar gaat altijd in overleg met de consument.

Artikel 7 Prijzen en betalingen
7.1 Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief BTW.

7.2 Betalingen dienen te geschieden via de betalingsmogelijkheden op de webshop.

Artikel 8 Gebrekkig product
8.1 KLIK-KLAK raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 24 uur per e-mail te melden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 KLIK-KLAK is niet aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard dan ook veroorzaakt door de door haar gemaakte kindermeubelen. De producten worden kindvriendelijk geproduceerd. De klant dient de gebruiksaanwijzing bij de DIY producten goed na te leven.

Artikel 10 Garantie
10.1 KLIK-KLAK-DESIGN staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

10.2 De koper kan geen beroep doen op garanties in geval van: a. normale slijtage; b. onoordeelkundig gebruik; c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen; d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan KLIK-KLAK-DESIGN verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 12 Overmacht
12.1 In geval van overmacht is KLIK-KLAK-DESIGN niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade.

Artikel 13 Toepasselijk Recht
13.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing

Artikel 14 Klachten en Geschillen

14.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@klik-klak.design. Uiterlijk binnen 7 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Artikel 15 Auteursrecht
15.1 Het is niet toegestaan afbeeldingen, foto’s, teksten of anderszins, van de internetsite van KLIK-KLAK-DESIGN over te nemen, te vermenigvuldigen danwel te gebruiken, zonder uitdrukkelijke toestemming van KLIK-KLAK-DESIGN